Những thành công bước đầu của “Năm dịch vụ công trực tuyến – 2015” tại Hà Tĩnh

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016-2020, Hà Tĩnh đã chọn năm 2015 là năm phát triển và ứng dụng mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến gọi tắt là “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015”.


 Lễ khai trương Cổng và dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Thị xã Hồng Lĩnh.

Mục tiêu của “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015” là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành, cán bộ công chức các cơ quan về phát triển và cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường công khai, minh bạch, bình đẳng; góp phần cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR index của tỉnh. Thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia thực hiện các giao dịch trực tuyến, góp phần giảm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính với các cơ quan công quyền.
 
Để thực hiện năm dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015” và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện, đến nay, tất cả các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt và đã đạt được kết quả khả quan ban đầu.
 
Đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin và đôn đốc thực hiện. Thường trực Ban chỉ đạo CNTT tỉnh, Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức công bố và quán triệt kế hoạch hành động “Năm dịch vụ công trực tuyến”, tham mưu ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trong đó tập trung nội dung tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các Trang/Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và huyện, thị/thành phố thường xuyên đăng tin, bài và các văn bản về dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức Hội thảo Dịch vụ công trực tuyến nâng cao vị thế cạnh tranh, hội nhập với sự tham dự của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp về CNTT trong và ngoài tỉnh. Ban hành văn bản đôn đốc thực hiện kế hoạch hành động năm Dịch vụ công trực tuyến – 2015, Sở Thông tin truyền thông có văn bản đôn đốc cập nhật, công bố bộ TTHC lên Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 
 
Cùng với kế hoạch hành động của tỉnh, một số UBND cấp huyện đã ban hành Kế hoạch hành động năm dịch vụ công trực tuyến (Vũ Quang, Thị xã Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Cẩm Xuyên), một số huyện đã lập dự án đầu tư ứng dụng CNTT trong đó có hạng mục triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
 
Về kết quả triển khai, tính đến nay, 100% thủ tục hành chính mới ban hành đã được cập nhật và cung cấp ở mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang/Cổng TTĐT của các của các cơ quan hành chính nhà nước. Về dịch vụ công mức độ 3, nếu như năm 2014 toàn tỉnh mới chỉ có 129 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4,  thì đến nay đã có 342 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp , trong đó các cơ quan cấp tỉnh cung cấp 74 dịch vụ công trực tuyến; UBND các huyện, thị xã cung cấp 264 dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn có 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
 
Đáng chú ý là trong năm 2015, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rất tích cực trong việc tổ chức xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Các chương trình, dự án đầu tư, dự án ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được các huyện, thị/thành phố xây dựng thành công. Trong đó một số dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư như huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Sơn, Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê.
 
Dự án xây dựng thí điểm Chính quyền điện tử cấp huyện tại Thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành giai đoạn 1. Dự án Chính quyền điện tử tại TP Hà Tĩnh đã tổ chức đấu thầu và đang thực hiện. Dự án xây dựng Sở điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành hạng mục phần mềm Quản lý chuyên ngành về CNTT, đang tổ chức thực hiện hạng mục phần mềm quản lý ngành về Bưu chính Viễn thông. Dự án ứng dụng CNTT nâng cao năng lực quản lý, điều hành ngành Y tế đã hoàn thành việc xây dựng Cổng Thông tin điện tử và Phần mềm dịch vụ công trực tuyến.
 
Một số cơ quan đang tiếp tục triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó, Văn phòng UBND tỉnh: 34 dịch vụ trên 6 lĩnh vực. UBND Thành phố Hà Tĩnh: 19 dịch vụ trên 4 lĩnh vực. UBND huyện Nghi Xuân: 18 dịch vụ trên 5 lĩnh vực. UBND huyện Hương Sơn: 16 dịch vụ trên 3 lĩnh vực. UBND huyện Lộc Hà: 39 dịch vụ trên 2 lĩnh vực. UBND huyện Hương Khê: 14 dịch vụ trên 2 lĩnh vực.
 
Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch xây dựng dịch vụ công, Sở thông tin và truyền thông đã chủ động xây dựng và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng phần mềm lõi dịch vụ công trực tuyến”. Dự kiến bắt đầu trong tháng 9/2015, phần mềm sẽ được công bố thử nghiệm một số Sở và sẽ triển khai nhân rộng cho các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh.
 
Trong thời gian tới, để hoàn thành kế hoạch năm dịch vụ công trực tuyến - 2015, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến thông tin để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về triển khai và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án CNTT đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên việc triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hoàn thiện mô hình điển hình về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại một số Sở, ngành.  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề tài KHCN về xây dựng lõi dịch vụ công, từ đó triển khai nhân rộng cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.
 
Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là các thành viên Ban chỉ đạo CNTT tỉnh trong việc phổ biến, chỉ đạo triển khai và áp dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và 4 có hiệu quả. Đồng thời, cần ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước. 
 
Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015” đã đạt được những thành công bước đầu, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được đưa lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các ngành, huyện, số lượng dịch vụ công đã vượt so với kế hoạch đặt ra, nhiều dịch vụ công mức 3, mức 4 đã được người dân và doanh nghiệp khai thác để thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan công quyền một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch.
 
Tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các các cấp, các ngành, “Năm dịch vụ công trực tuyến - 2015” sẽ thành công và sẽ tạo một bước tiến mới quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tại Hà Tĩnh./.
 

Phạm Văn Báu - Sở TT&TT Hà Tĩnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)