Nghệ An quán triệt Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

(Mic.gov.vn) - Sáng 28/03/2014, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Ông Hồ Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên thuộc Sở.


Toàn cảnh hội nghi

Tại hội nghị, ông Hồ Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gồm: Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về "Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014"; Một số nội dung chính trong Hiến pháp năm 2013. 

 
 
Ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở quán triệt Hội nghị TƯ VIII (khóa XI)
 
Cũng tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe ông Phan Nguyên Hào - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Kết thúc hội nghị, ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đồng thời nhấn mạnh các quyết sách Trung ương đề ra trong Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) có tầm quan trọng đối với việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục - đào tạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đồng chí cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tiễn công tác ở mọi lĩnh vực của ngành; Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Góp phần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.
 

Kim Oanh - Sở TTTT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)