Lào Cai tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

(Mic.gov.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số tỉnh Lào Cai năm 2014.


Với mục tiêu nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin số cho trung tâm mạng thông tin của tỉnh, hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước, trong năm 2014, Lào Cai sẽ triển khai 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu là:

Một là, nâng cao năng lực an toàn thông tin số cho Trung tâm mạng thông tin bằng việc bổ sung các thiết bị an ninh bảo mật, lưu trữ dữ liệu. Quy hoạch hệ thống trung tâm theo hướng thiết lập trung tâm dữ liệu của tỉnh đảm bảo nguyên tắc dễ mở rộng dịch vụ, an toàn bảo mật, có khả năng dự phòng. Quy hoạch hệ thống máy chủ tiến tới tập trung các dịch vụ của tỉnh về Trung tâm tích hợp dữ liệu như: Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống Cổng TTĐT, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, bản đồ số,….

Hai là, đảm bảo an toàn thông tin số cho các cơ quan nhà nước như nâng cấp và bảo trì hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phần mềm diệt virut, mã độc cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ba là, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức về nguy cơ, tầm quan trọng  của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  Đào tạo tập huấn cho cán bộ chuyên trách CNTT các kỹ năng cơ bản về bảo vệ và khắc phục sự cố máy tính, mạng máy tính, quản lý và duy trì hệ thống mạng và các phần mềm ứng dụng.

Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân về đảm bảo an toàn thông tin số trong quản lý, khai thác và ứng dụng CNTT. Tăng cường năng lực cho các cơ quan chuyên trách, đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm CNTT-TT, duy trì hoạt động ổn định hệ thống mạng thông tin của tỉnh. Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin số, ban  hành bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước. Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thu hút cán bộ CNTT. Đảm bảo nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, duy trì phí cập nhật phần mềm an ninh của các thiết bị bảo mật mạng.

Kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2014 được triển khai thực hiện sẽ góp phần bổ sung giải pháp đối phó với các nguy cơ mất an toàn thông tin số, ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên mạng máy tính trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)