UBND tỉnh Thái Bình: Góp ý xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020

(Mic.gov.vn) - Hôm nay, ngày 14/7/2011, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp, nghe và cho ý kiến về Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020 với các đ/c lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo của các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công thương và các chuyên viên có liên quan.  Đ/c Cao Thị Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp cho nội dung của Đề án, đ/c phó chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: Một trong những giải pháp góp phần tích cực vào quá trình CCHC trong giai đoạn hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước để làm minh bạch hơn quá trình cung cấp thông tin và các dịch vụ công của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia giám sát đối với hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Những thành tựu của ứng dụng CNTT trong phục vụ CCHC bước đầu đã được ghi nhận, song bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: ứng dụng CNTT chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phục vụ cho quá trình CCHC; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong ứng dụng CNTT còn thiếu thống nhất; hiệu quả sử dụng hệ thống mạng tin học, hệ thống thư điện tử vào quản lý và điều hành tác nghiệp chưa cao; việc cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp còn chưa kịp thời, đầy đủ; các dịch vụ hành chính công trực tuyến mới được cung cấp còn ở mức độ thấp...

Để tiếp tục góp phần thực hiện chủ trương CCHC toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong những năm tới, xây dựng và đưa vào thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC của tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 là rất cần thiết. Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã chủ động tham mưu xây dựng Đề án, nội dung của Đề án là phù hợp và chỉ cần chỉnh sửa về bố cục của Đề án cho hợp lý hơn để sớm báo cáo Thường trực tỉnh uỷ đúng thời gian trong chương trình làm việc của Tỉnh uỷ năm 2011.

Thanh Mai

Sở TT&TT Thái Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)