Bộ TT&TT ban hành Thông tư “Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/12/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT “Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”. Thông tư này được áp dụng đối với các chủ điểm truy nhập internet công cộng, chủ điểm trò chơi điện tử công cộng, các Sở TT&TT tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, UBND  quận, huyện; và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Thông tư này quy định về thời gian hoạt động của điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; giấy phép chứng nhận có đầy đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện họat động hay không.
 
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các điểm truy nhập internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đang hoạt động theo quy định tại Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, dử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử có nghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư này.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2014.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)