Ban hành nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/10/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/12/2013. Bãi bỏ các nghị định 187/2007/NĐ-CP, 50/2011/NĐ-CP và các quy định trước đây trái với nghị định này.

Để xem toàn văn Nghị định số 132/2013/NĐ-CP xin mời tải về.
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)