Công chức thanh tra chuyên ngành phải đeo thẻ công chức thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành TT&TT năm 2012

Thông tư này quy định bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TT&TT; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra chuyên ngành; tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của công chức thanh tra chuyên ngành TT&TT.

Theo đó, thành lập phòng Thanh tra, Pháp chế tại các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TT&TT. Phòng có chức năng tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành cho Cục trưởng.

Thông tư quy định rất chi tiết, cụ thể về tiêu chuẩn, trang phục, thẻ của công chức thanh tra chuyên ngành TT&TT. Theo đó, công chức thanh tra chuyên ngành phải đeo thẻ công chức thanh tra khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)