Ban hành thông tư Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/10/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông  Nguyễn Bắc Son đã ký  thông tư số: 16/2012/TT-BTTTT Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông


Đối tượng áp dụng của thông tư là cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý giá cước dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp viễn thông.

Theo thông tư này, nguyên tắc xác định giá thành dịch vụ viễn thông được quy định:
1. Áp dụng thống nhất phương pháp xác định giá thành theo phương pháp chi phí phân bổ toàn bộ đối với tất cả các dịch vụ viễn thông chưa hạch toán riêng.
2. Không bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông khi xác định giá thành dịch vụ viễn thông.

Căn cứ xác định giá thành dịch vụ viễn thông là
1. Giá thành thực tế được xác định trên cơ sở:
a) Đối với doanh nghiệp có hạch toán riêng chi phí từng loại dịch vụ: chi phí thực tế, hợp lý của từng loại dịch vụ viễn thông được xác định trong Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp và sản lượng hoặc sản lượng quy đổi được xác định theo quy định cụ thể tại Chương II Thông tư này. 
b) Đối với doanh nghiệp chưa hạch toán được riêng từng loại dịch vụ: chi phí thực tế, hợp lý và sản lượng hoặc sản lượng quy đổi của từng loại dịch vụ viễn thông được xác định theo quy định cụ thể tại Chương II Thông tư này.
2. Giá thành kế hoạch được xác định trên cơ sở:
a) Giá thành thực tế.
b) Định mức kinh tế - kỹ thuật.
c) Biến động giá dự kiến của các chi phí đầu vào.
d) Sản lượng dự kiến của từng dịch vụ cho năm kế hoạch.

Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo giá thành như sau:
1. Từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch.
2. Hàng năm, doanh nghiệp thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch của từng loại dịch vụ viễn thông trong Danh mục dịch vụ viễn thông tại Khoản 1 Điều này kèm theo Báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan quy định tại Điều 7 Thông tư này về Cục Viễn thông chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính năm.

Chương II tại thông tư này quy định phương pháp xác định doanh thu, chi phí, sản lượng và giá thành dịch vụ viễn thông bao gồm Phương pháp xác định doanh thu dịch vụ viễn thông, Phương pháp phân bổ và xác định chi phí đối với doanh nghiệp chỉ kinh doanh một loại dịch vụ viễn thông hoặc kinh doanh nhiều loại dịch vụ viễn thông nhưng đã hạch toán riêng từng loại dịch vụ viễn thông, Phương pháp phân bổ và xác định chi phí đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại dịch vụ viễn thông và chưa hạch toán riêng từng loại dịch vụ viễn thông, Phương pháp xác định sản lượng dịch vụ viễn thông, Phương pháp xác định giá thành dịch vụ viễn thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
 

Mời xem chi tiết thông tư tại đây.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)