Bộ TT&TT ban hành danh mục dịch vụ viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/07/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành thông tư 10/2012/TT-BTTTT ban hành danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ- CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo thông tư, ban hành danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường viễn thông, cụ thể: Dịch vụ thông tin di động mặt đất quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 5 thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ TT& TT phân loại dịch vụ viễn thông.

Căn cứ từng thời kỳ, Bộ TT& TT xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ viễn thông quy định cho phù hợp với chính sách quản lý về viễn thông của Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)