Ban hành thông tư mới về kiểm định thiết bị viễn thông và trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

(Mic.gov.vn) - Ngày 30/6/2011, Bộ TT&TT đã ban hành ba thông tư số 16/2011/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện,  17/2011/TT-BTTTT quy định Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định và số 18/2011/TT-BTTTT về Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.


Theo Thông tư số 16/2011/TT-BTTTT, thiết bị viễn thông bắt buộc kiểm định bao gồm các thiết bị mạng viễn thông và thiết bị đo lường tính giá cước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định là một hoặc tổ hợp thiết bị vô tuyến điện, bao gồm cả thiết bị phụ trợ kèm theo được triển khai để thực hiện nghiệp vụ vô tuyến điện và phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ vô tuyến điện.

Cục Viễn thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm định trên phạm vi cả nước.

Các thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện sẽ phải trải qua  kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và có thể kiểm định bất thường.

Tổ chức, doanh nghiệp phải nộp phí kiểm định cho Tổ chức kiểm định trước khi tiến hành kiểm định.
 
Thông tin về Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT  có thể được xem tại đây.

*  Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT quy định Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Quy trình này áp dụng trong việc kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Các doanh nghiệp quản lý, khai thác trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phải phối hợp với Tổ chức kiểm định để thực hiện công tác kiểm định theo quy trình này nhằm đảm bảo an toàn về phơi nhiễm trường điện từ cho người dân tại khu vực lân cận.

Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)