Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 12/08/2022

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông"

Các ý kiến đóng góp

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:         /2021/TT-BTTTT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021

DỰ THẢO 1.11          lần 2

 

 
 
THÔNG TƯ
 
Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
3. Thông tư này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ trang.
4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ quy định của Thông tư này và các quy định của Đảng và của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.
Điều 3. Nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm
1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm
a) Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP).
b) Mỗi vị trí việc làm gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý hoặc hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức và nội dung công việc phải cụ thể, rõ ràng.
c) Đảm bảo một người có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều vị trí việc làm; một vị trí việc làm có thể do một hoặc nhiều người đảm nhiệm, nhưng phải có người chịu trách nhiệm chính.
2. Căn cứ xác định vị trí việc làm
a) Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP;
b) Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Điều 5 Thông tư này.
 Điều 4. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
 1. Căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp
Quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Căn cứ xác định định mức số lượng người làm việc
a) Quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
b) Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
c) Kế hoạch và lộ trình tinh giản số lượng người làm việc và cơ cấu lại đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Điều 5. Nhóm vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
1. Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông có 04 nhóm, bao gồm:
a) Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;
b) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;
c) Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông của đơn vị sự nghiệp công lập).
d) Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.
2. Vị trí việc làm quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ quản lý chuyên ngành khác.
Điều 6. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
1. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện theo Phụ lục I Thông tư này.
2. Danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện theo các Phụ lục II Thông tư này.
Điều 7. Phương pháp xây dựng vị trí việc làm
Các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư này, rà soát, thống kê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để xác định, xây dựng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức theo chức danh nghề nghiệpcủa đơn vị theo các bước sau:
1. Bước 1: Thống kê công việc của lãnh đạo, quản lý và công việc của viên chức giữ chức danh nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.
          2. Bước 2: Thực hiện phân mảng công việc của viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng cách tập hợp các công việc có liên quan với nhau trong cùng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập để hình thành từng mảng công việc. Phân tích, so sánh mức độ phức tạp của công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Xác định mức độ phức tạp của từng công việc tương ứng với tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức.
3. Bước 3:Thông qua việc phân mảng công việc và xác định mức độ phức tạp của công việc, đơn vị xác định các vị trí việc làm cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập từ danh mục vị trí việc làm quy định tại Điều 5 Thông tư này và các văn bản liên quan.
4. Bước 4: Xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức theo chức danh nghề nghiệp.Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thôngđược thực hiện theo phụ lục III Thông tư này. Các cấp độ của năng lực được thực hiện theo phụ lục IV Thông tư này.
Điều 8. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
1. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Thông tin và Truyền thông bao gồm:
a) Tỷ lệ viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông so với tổng số viên chức (không bao gồm lãnh đạo, quản lý) của đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Tỷ lệ viên chức theo hạng trong từng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
2. Tỷ lệ viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phải đảm bảo tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc (không bao gồm lãnh đạo, quản lý) của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Tỷ lệ viên chức theo hạng trong từng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông phải do đơn vị sự nghiệp công lập xác định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quy mô tổ chức, mức độ phức tạp công việc của vị trí việc làm.
Điều 9. Trình tự phê duyệt, hồ sơ trình và thời hạn thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
a) Trình tự phê duyệt vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP;
b) Hồ sơ trình, nội dung và thời hạn thẩm định Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thôngđược thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
Điều 10. Điều chỉnh vị trí việc làm 
Việc điều chỉnh vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thôngđược thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
 
 Điều 11. Định mức số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý
 1. Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thôngđược thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP).
 2. Khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng hoặc tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thôngđược thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
3. Số lượng cụ thể cấp phó quy định tại khoản 1, 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.
Điều 12. Định mức số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông
1. Định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thônglà 15 người.
2. Định mức số lượng người làm việc tối thiểu trong các phòng, ban và các tổ chức cấu thành không phải là các đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc ngành Thông tin và Truyền thônglà 07 người.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2021.
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết./.