Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25/10/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo"

Các ý kiến đóng góp

Toàn văn Dự thảo Thông tư, xem tại đây.

Thuyết minh dự thảo Thông tư, xem tại đây.