Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 23/09/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam, Phiên bản 2.0"

Các ý kiến đóng góp

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam, Phiên bản 2.0. Dự thảo được đăng tải tại địa chỉ: http://www.mic.gov.vn .
 
Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Phiên bản 2.0, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến góp ý Dự thảo (Dự thảo lần này được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến lần 1 của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, đồng thời bổ sung một số nội dung mới phù hợp yêu cầu thực tế).
 
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan gửi văn bản góp ý về Bộ trước ngày 30/4/2019, bản mềm gửi về địa chỉ: ntthao@mic.gov.vn. Sau thời gian trên nếu không nhận được ý kiến của Quý Cơ quan, Bộ Thông tin và Truyền thông được hiểu là Quý Cơ quan nhất trí với Dự thảo.
 
Xem toàn văn dự thảo tại đây./.