Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 03/06/2023

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật "Dự thảo Nghị định của Chính phủ về thông tin đối ngoại"

Các ý kiến đóng góp

Dự thảo 3
21.10.2014
NGHỊ ĐỊNH
Về thông tin đối ngoại
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Nghị định 58/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 6 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Nghị định 76/2013/ NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 7 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

Chính phủ ban hành Nghị định về thông tin đối ngoại.
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thông tin đối ngoại; hoạt động thông tin đối ngoại; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc quản lý, phối hợp, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên; tuân thủ pháp luật của nước sở tại và tập quán quốc tế.

2. Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế; bảo đảm bí mật nhà nước; tuân thủ theo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã được phê duyệt.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân.
 
Để xem toàn văn dự thảo Nghị định, xin vui lòng tải về.

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định về Thông tin đối ngoại