V/v trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thứ sáu, 18/09/2020 10:56

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được công văn số 5606/VPCP-QHĐP ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương trong đó có 01 kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung kiến nghị như sau:
 
Đề nghị Bộ TTTT ban hành văn bản quy định về định danh, xác thực điện tử; bảo vệ dữ liệu cá nhân; sớm hình thành các Hệ thống định danh và xác thực điện tử Quốc gia. Định hướng khoảng 03-05 khung mẫu chính quyền điện tử cấp tỉnh, cho các địa phương có thể lựa chọn, áp dụng.
 
Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:
 
Hiện nay, Bộ TTTT đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước để trình Chính phủ ban hành. Thời gian ban hành dự kiến: Quý III/2020.
 
Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và theo kế hoạch, Bộ TTTT sẽ xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia và nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử phục vụ định danh và xác thực người sử dụng trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước trong năm 2021-2022.
 
Vì vậy, khi Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử trong giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước được ban hành và các Hệ thống định danh được đưa vào vận hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trong để các bộ, ngành và địa phương triển khai các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và phục vụ trong giao dịch điện tử.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của tỉnh Vĩnh Phúc, trân trọng gửi tới UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top