Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của Bộ TT&TT từ đầu năm đến nay

Thứ năm, 09/11/2023 16:46

Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm, từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã chú trọng triển khai nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa và kiểm soát chặt chẽ các quy định về TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (gọi tắt là quy định kinh doanh) thuộc phạm vi quản lý của Bộ ngay trong quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đáp ứng được hai yêu cầu về công tác quản lý nhà nước và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của Bộ TT&TT từ đầu năm đến nay- Ảnh 1.

Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/10/2023, Bộ TTTT đã cắt giảm, đơn giản hóa được 122 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (17 quy định về chế độ báo cáo; 27 quy định về kiểm tra chuyên ngành; 78 quy định về TTHC) tại 04 văn bản quy phạm pháp luật (01 Nghị định và 03 Thông tư) trong các lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện; viễn thông; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; khoa học và công nghệ; xuất bản, in và phát hành; chứng thực điện tử. Ngoài ra, Bộ TTTT có những đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về TTHC, quy định kinh doanh không còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại các văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành, thực thi.

Việc đánh giá tác động TTHC, các quy định kinh doanh trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ TTTT thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc đánh giá tác động của chính sách được thực hiện trên cơ sở các thông tin, dữ liệu chuyên môn, sự tham gia góp ý của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp đã góp phần bảo đảm đúng quy trình xây dựng chính sách minh bạch, chất lượng nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số quy định về TTHC được đánh giá tác động là: 93 TTHC. Số TTHC được quy định mới: 14 TTHC. Số TTHC được sửa đổi, bổ sung: 70 TTHC. Số TTHC được bãi bỏ: 9 TTHC. Số TTHC được giữ nguyên: 0 TTHC. Bên cạnh đó, Bộ TTTT (Vụ Pháp chế) cũng đã tổ chức thẩm định chặt chẽ các TTHC, quy định kinh doanh, giúp các quy định TTHC, các quy định kinh doanh được ban hành theo đúng thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và hợp lý.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Theo đó, Bộ TTTT được phê duyệt phương án phân cấp 66/300 TTHC. Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/10/2023, tổng số TTHC được thực thi phương án phân cấp là 17 TTHC tại Nghị định số 63/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12.

Bộ TTTT đã thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai các TTHC, các quy định kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Tổng số Quyết định liên quan tới TTHC/danh mục TTHC ban hành từ đầu năm 2023 đến nay là 07 quyết định. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Bộ TTTT là 306 TTHC; trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: 265 TTHC. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 41 TTHC. Bộ đã cập nhật, công khai đầy đủ các TTHC được mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lên Cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn/và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ https://mic.gov.vn. Ngoài ra, Bộ TTTT còn cập nhật dữ liệu về quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh của Văn phòng Chính phủ.

Bộ TTTT đang chủ động, tích cực tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC nhằm cắt giảm, đơn giản hóa những TTHC không cần thiết; đồng thời giảm thời gian đi lại, tiếp xúc trực tiếp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC; giảm hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp khi thực hiện TTHC; cắt giảm các bước xử lý trực tiếp hoặc thủ công trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các văn bản QPPL để bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng đang triển khai thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiến tới mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

Trong việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC của người dân, doanh nghiệp, Bộ TTTT đã thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên trang tin điện tử của Bộ tại địa chỉ http://mic.gov.vn. Đồng thời, tiếp nhận, phân loại, chuyển các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời đầy đủ phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Bên cạnh đó, các công chức thuộc bộ phận Kiểm soát TTHC thường xuyên hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng như các Sở TTTT; đồng thời giải đáp đầy đủ các câu hỏi do cá nhân, tổ chức gọi đến qua số điện thoại công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ngoài ra, Bộ TTTT cũng đã tổ chức các buổi làm việc với từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực TTTT để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, quy định kinh doanh; đồng thời, giải đáp thắc mắc, khó khăn khi thực hiện TTHC.

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách TTHC, Bộ TTTT đã hoàn thành hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ. Cổng Dịch vụ công và Một cửa điện tử kết nối đồng bộ dữ liệu qua Trục Tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, phù hợp với Kiến trúc Bộ TTTT điện tử 2.0. Việc kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về dân cư đang được tiến hành. Bộ TTTT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ TTTT đã kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bộ TTTT đã hoàn thành chuẩn hóa danh mục kết quả giải quyết TTHC và đồng bộ các kết quả giải quyết hồ sơ TTHC với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ đã kết nối với hệ thống thông tin của một số đơn vị thuộc Bộ qua Trục Tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp Bộ.

Theo đánh giá của Đoàn công tác kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin của Bộ Công an kết luận: Hệ thống chia sẻ, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Bộ TTTT kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ ngày 27/6/2023 về cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo yêu cầu tại văn bản 1551/BTTTT-THH. Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để tiến hành kiểm tra an ninh, an toàn thông tin theo quy định.

Về kết quả đánh giá chất lượng phục vụ, người dân doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ: Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của Bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 15,2/18 điểm (84,5%). Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị: 93%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là 60,54%. Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn là 100%. Kết quả đánh giá của tổ chức, công dân về quá trình giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của Bộ cho thấy: 868/990 tổ chức, công dân rất hài lòng về quá trình giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của Bộ (chiếm 87,9%); 112/990 tổ chức, công dân hài lòng về quá trình giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công của Bộ (chiếm 12,1%). Đối với chất lượng giải quyết TTHC tại Cổng Dịch vụ công của Bộ: Tỷ lệ đạt kết quả rất tốt là 99%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 51.752 hồ sơ (trong đó: trả lời đúng hạn là 51.227 hồ sơ; trả lời quá hạn là 09 hồ sơ). Số hồ sơ đang giải quyết là: 515 hồ sơ.

KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top