Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông năm 2023

Thứ sáu, 06/10/2023 10:35

Căn cứ Công văn số 3043/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Viện Chiến lược TTTT) năm 2023, Viện Chiến lược TTTT thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

 I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Tuyển dụng tối đa 10 viên chức cho 05 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

TT

Vị trí

Vị trí việc làm

Chức danh,

mã số

Số lượng tuyển dụng

Đơn vị

tuyển dụng

Địa điểm làm việc

1.

Vị trí 01

Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin

Nghiên cứu viên hạng III, mã số  V.05.01.03

02

 

Ban Công nghệ thông tin

Hà Nội

2.

Vị trí 02

Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo

Nghiên cứu viên hạng III, mã số  V.05.01.03

02

 

Ban Thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo

3.

Vị trí 03

Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

Nghiên cứu viên hạng III, mã số  V.05.01.03

02

 

Ban Cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

4.

Vị trí 04

Nghiên cứu kinh tế thị trường thông tin và truyền thông

Nghiên cứu viên hạng III, mã số  V.05.01.03

02

 

Ban Kinh tế thị trường

5.

Vị trí 05

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nghiên cứu viên hạng III, mã số  V.05.01.03

02

 

Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

2.1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức. Cụ thể:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể:

Vị trí 01: Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin.

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo về CNTT hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo Điều 2 Thông tư 08/2022/ TT-BTTTT.

- Có kỹ năng sử dụng được Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Vị trí 02: Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành/nhóm ngành Báo chí và truyền thông; Luật; Xuất bản - Phát hành.

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Vị trí 03: Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo về CNTT hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo Điều 2 Thông tư 08/2022/ TT-BTTTT.

Có kỹ năng sử dụng được Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Vị trí 04: Nghiên cứu kinh tế thị trường thông tin và truyền thông

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học ngành/nhóm ngành Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh, Marketting, Kinh doanh thương mại.

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Vị trí 05: Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo về CNTT hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT theo Điều 2 Thông tư 08/2022/ TT-BTTTT.

Có kỹ năng sử dụng được Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a)Hình thức thi:Thi trắc nghiệm trên máy tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi Tiếng Anh đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo dự tuyển (từ ngày 04/10/2023 đến hết ngày 02/11/2023).

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược TTTT

- Nộp trực tiếp: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược TTTT, tầng 8 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.35565340.

- Nộp qua bưu điện: Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Chiến lược TTTT, tầng 8 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.35565340.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí.

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Viện Chiến lược TTTT tại địa chỉ http://niics.gov.vn.

II. LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Lệ phí thi tuyển: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

2. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

Thời gian thi tuyển: Dự kiến Quý IV năm 2023 (lịch thi tuyển chi tiết sẽ thông báo trên Website của Viện Chiến lược TTTT tại địa chỉ http://niics.gov.vn).

3. Địa điểm thi tuyển: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ có thông báo trên Website của Viện Chiến lược TTTT tại địa chỉ http://niics.gov.vn).

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính qua số điện thoại: 024.35565340 để được hướng dẫn, giải đáp./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top