Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thứ ba, 19/09/2023 16:52

Quyết định 1786/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2023 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-BTTTT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Hội đồng tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng công chức theo Nghị định 140) thông báo triệu tập thí sinh tham gia Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP như sau:

1. Triệu tập: 11 thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2 phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông: www.mic.gov.vn.

2. Nội dung:

- Làm thủ tục tiếp sinh và thu lệ phí.

- Khai mạc kỳ thi tuyển công chức.

- Tổ chức phỏng vấn Vòng 2.

(Lịch cụ thể tại Phụ lục 1 đính kèm theo Thông báo này).

3. Thời gian và địa điểm:

a) Thời gian: bắt đầu từ 8h00 ngày 28/9/2023 (Thứ Năm)

b) Địa điểm: Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, TP. Hà Nội (chi tiết phòng thi sẽ được niêm yết tại sảnh nhà B).

4. Nội quy:

Thực hiện theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, công chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

5. Danh mục tài liệu tham khảo (tại Phụ lục 2 đính kèm theo)

6. Một số lưu ý đối với thí sinh:

- Phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước ít nhất 30 phút. Khi đi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu có dán ảnh để đối chiếu kiểm tra trước khi vào phòng thi. Lưu ý các giấy tờ trên phải còn trong thời hạn sử dụng;

- Thứ tự thí sinh tham gia phỏng vấn sẽ sắp xếp theo vị trí việc làm tuyển dụng và theo tên thứ tự ABC (tại Phụ lục 3 đính kèm theo).

- Trường hợp thông tin dự tuyển của thí sinh bị sai lệch, đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 024 39436930 để đính chính thông tin và đối chiếu tại buổi phỏng vấn.

 Hội đồng tuyển dụng theo Nghị định 140, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các thí sinh biết, thực hiện./.

Phụ lục 1
LỊCH TỔ CHỨC PHỎNG VẤN VÒNG 2
KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
Ngày 28/9/2023
 
Thời gian
Nội dung
Chủ trì
7:30 - 8:30
Làm thủ tục tiếp sinh và thu lệ phí thi
Hội đồng tuyển dụng và Kế toán Văn phòng Bộ
Địa điểm: Tầng 2 nhà B (Khai mạc kỳ thi)
8:30 – 9:00
Khai mạc kỳ thi
Hội đồng tuyển dụng
Địa điểm: Các phòng thi (sẽ niêm yết cụ thể tại sảnh nhà B)
9:30 – 17:00
Tổ chức phỏng vấn vòng 2
Ban Kiểm tra, sát hạch

 

 Phụ lục 2
 
NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
 
1. Nghị quyết số 18-NQTW ngày 27/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nghị quyết số 39-NQTW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
3.  Hiến pháp 2013.
4. Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (phần công chức).
5. Luật Tổ chức chính phủ năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019.
6. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
7. Luật Phòng chống tham nhũng 2018.
8. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 26/7/2020 của Chính phủ quy định sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức.
9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
10. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
11. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
12. Nghị định số 48/2022/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT.
13. Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
14. Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030".
15. Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
 
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỐI VỚI TỪNG VỊ TRÍ
1. Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Vị trí việc làm: Quản lý về Xã hội số và vị trí việc làm: Quản lý về Kinh tế số)
b) Luật Giao dịch điện tử.
c) Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
d) Quyết định số 2118/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ kinh tế số và xã hội số.
2. Vụ Hợp tác quốc tế (Vị trí việc làm: Hợp tác đa phương)
a) Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH TW Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
b) Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030.
c) Hiến chương Liên hợp quốc.
d) Công ước Viên 1969 của Liên hợp quốc về luật điều ước quốc tế.
e) Luật Điều ước quốc tế 2016 và Luật Thỏa thuận quốc tế 2020.
3. Vụ Tổ chức cán bộ:
3.1. Vị trí việc làm: Theo dõi cải cách hành chính
a) Quyết định số 1758/QĐ-BTTTT ngày 20/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ TCCB
b) Nghị quyết số 76-NQTW ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình cải cách tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
3.2. Vị trí việc làm: Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
a) Quyết định số 1758/QĐ-BTTTT ngày 20/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ TCCB.
b) Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
c) Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
d) Thông tư số 03/2023/TT-BNV hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Thanh tra Bộ (Vị trí việc làm: Thanh tra)
a) Luật Thanh tra
b) Luật khiếu nại
c) Luật Tố cáo
e) Luật Tiếp công dân
g) Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra.
h) Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
i) Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.
 
Phụ lục 3
                                                                                                                                                           
DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 (NGÀY 28/9/2023)
KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
 
Thời gian
(chuẩn bị và phỏng vấn)
Số BD
Họ và tên
Ngày sinh
Giới tính
Quê quán
Phòng thi số 01
Vị trí việc làm: Quản lý về Kinh tế số (Vụ Kinh tế số và XHS)
9:15 – 9:45
KTS.01
Lê Đình Minh
17/01/2000
Nam
Hưng Yên
Vị trí việc làm: Quản lý về Xã hội số (Vụ Kinh tế số và XHS)
9:30 – 10:15
KTS.02
Vũ Thị Thái Anh
4/12/1999
Nữ
Thái Bình
10:00 – 10:45
KTS.03
Trần Thị Mỹ Dung
01/4/2000
Nữ
Hà Tĩnh
10:30 – 11:15
KTS.04
Nguyễn Thị Lương
28/02/1995
Nữ
Thái Bình
Vị trí việc làm: Hợp tác đa phương (Vụ Hợp tác quốc tế)
11:00 – 11:45
HTQT.01
Lê Minh Anh
20/7/2000
Nữ
Hà Nội
11:30 – 12:15
HTQT.02
Trần Thị Lưu Ly
15/03/2000
Nữ
Hà Tĩnh
Phòng thi số 02
Vị trí việc làm: Theo dõi cải cách hành chính (Vụ Tổ chức cán bộ)
9:15 – 9:45
TCCB.01
Hà Lê Thành Trung
10/02/1998
Nam
Hà Nội
Vị trí việc làm: Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức (Vụ Tổ chức cán bộ)
9:30 – 10:15
TCCB.02
Hoàng Lan
23/6/2001
Nữ
Ninh Bình
10:00 – 10:45
TCCB.03
Đoàn Thị Hồng Ngát
20/9/2001
Nữ
Thái Nguyên
Vị trí việc làm: Thanh tra (Thanh tra Bộ)
10:30 – 11:15
TTr.01
Nguyễn Phước Long
18/9/2000
Nam
Bắc Kạn
11:00 – 11:45
TTr.02
Trần Quang Vinh
28/10/2000
Nam
Nam Định
 
 
 
 
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top