Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719

Thứ ba, 14/11/2023 21:59

(Mic.gov.vn) - Công tác thông tin tuyên truyền kịp thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ và tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán hủ tục lạc hậu, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương

Ninh Bình: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719- Ảnh 1.

Báo cáo của Sở TT&TT Ninh Bình cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 đến các cấp, các ngành và người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thông tin tuyên truyền kịp thời để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ và tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, phê phán hủ tục lạc hậu, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Theo Quyết định của UBND tỉnh, Sở TT&TT Ninh Bình được giao triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Kết quả triển khai, thực hiện Chương trình từ năm 2021 đến tháng 6/2023 đã đạt được một số kết quả tích cực. Sở TT&TT Ninh Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/8/2022 về truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hàng tháng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan báo chí của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, trong đó lồng ghép nội dung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã biên tập, xuất bản 01 cuốn tài liệu “Mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số”, gồm các tin bài tuyên truyền, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phát hành đến Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, lồng ghép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hỗ trợ ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức của các xã thuộc đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của huyện Nho Quan.

Xây dựng và duy trì chuyên mục “Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở (https://tttt.ninhbinh.gov.vn). Trong đó cung cấp kịp thời các văn bản chính sách của trung ương và địa phương liên quan đến dân tộc thiểu số miền núi. Đăng tải gần 200 tin bài tuyên truyền triển khai chính sách, mô hình phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đến nay, 100% đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nghe được phát thanh và xem được truyền hình.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình MTQG 1719 cũng còn những hạn chế như: công tác thông tin tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức của các xã thuộc đối tượng vùng đồng bào dân 4 tộc thiểu số miền núi chủ yếu thực hiện lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn khác./.

Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top