Nhà xuất bản TT&TT thông báo về việc gian hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2023

Thứ tư, 11/10/2023 11:36

Thông báo số 255/NXBTTTT ngày 09/10/2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Văn bản số 3468/BTTTT-TCCB ngày 23/8/2023 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2023 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông thông báo thi tuyển 05 viên chức cho 03 vị trí việc làm, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng
Tuyển dụng 05 chỉ tiêu viên chức cho 03 vị trí việc làm của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:
TT
Vị trí
Vị trí việc làm
Chức danh, mã số
Số lượng tuyển dụng
Đơn vị tuyển dụng
Địa điểm làm việc
1
Vị trí 01
Biên tập
Biên tập viên (hạng III), mã số V.11.01.03
01
Ban Biên tập
Hà Nội
01
Chi nhánh Nhà xuất bản
TP. Hồ Chí Minh
2
Vị trí 02
Làm sách điện tử
Chuyên viên (hạng III), mã số 01.003
02
Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế
Hà Nội
3
Vị trí 03
Chế bản
Cán sự (hạng IV), mã số 01.004
01
Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế
Hà Nội
          2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
          2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chung
          Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010. Cụ thể:
          - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
          - Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);  - Có lý lịch rõ ràng;
          - Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
          2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển cụ thể
Vị trí 01: Biên tập
- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ ngành đào tạo
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc nhóm ngành xuất bản, máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, kỹ thuật điện tử - viễn thông, văn học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp khác chuyên ngành xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Đối với trường hợp tốt nghiệp ngành xuất bản, văn học); Sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Vị trí 02: Làm sách điện tử
- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ ngành đào tạo
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc nhóm ngành về máy tính, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện, xuất bản.
+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Đối với trường hợp tốt nghiệp ngành xuất bản); Sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Vị trí 03: Chế bản
- Yêu cầu về trình độ, nhóm ngành/ ngành đào tạo
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các ngành hoặc nhóm ngành thiết kế, chế bản hoặc thiết kế đồ họa.
+ Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
          1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
          Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
          1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
          a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.
           b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
          Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian 60 phút;
          Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
          Phần III. Tin học gồm 30 câu hỏi về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
          c) Miễn phần thi ngoại ngữ (Ngôn ngữ Anh) đối với các trường hợp sau:
          Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
          Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
          d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
          1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
          a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
          b) Hình thức thi: Thực hành
          c) Thời gian thi: 180 phút (Căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của các vị trí biên tập, làm sách điện tử và chế bản).
          d) Thang điểm: 100 điểm.
          2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
          2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
          a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
          b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
          2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
           2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
          III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
          1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
          2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
          3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
          IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
          Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan thẩm quyền chứng thực và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu.
          2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 05 ngày, kể từ ngày đăng thông báo (từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 15/10/2023). Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
          3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông.
          - Nộp trực tiếp: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Văn thư Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Tầng 6, Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh (211 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).
          - Nộp qua bưu điện: Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Tầng 6, Toà nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
          Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
          Danh sách thí sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: nxbthongtintruyenthong.vn
- Điện thoại liên hệ: 0243.5772139 và 0283.35127750
          V. LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG 
          1. Lệ phí tuyển dụng Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến 500.000 đồng/thí sinh.
          2. Thời gian: Dự kiến quý IV năm 2023.
          3. Địa điểm tuyển dụng: Tại Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo tại Websiste Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: nxbthongtintruyenthong.vn)
          Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ phòng Hành chính - Tổng hợp qua số điện thoại: 0243.5772139 để được hướng dẫn, giải đáp./.
         
* Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.
 

 

Nhà xuất bản TT&TT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top