V/v tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi Thủ tướng Chính phủ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 24/03/2020 13:49

 

 

 Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được công văn số 1877/VPCP-QHĐP ngày 11/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri trong đó có 01 kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi (kiến nghị số 36)tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. Nội dung kiến nghị như sau:
 
Kiến nghị hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế -kỹ thuật đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành tham mưu ban hành quy định hướng dẫn về định mức kinh tế -kỹ thuật từng ngành để làm cơ sở cho các cơ quan cấp tỉnh xây dựng định mức kinh tế -kỹ thuật của từng đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó xác định giá dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) xin trả lời như sau:
 
Công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là công việc thường xuyên, hằng năm của Bộ TTTT, các nội dung công việc cần tiến hành thận trọng để đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn, tránh lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước. Do đó trong thời gian vừa qua, Bộ TTTT đã ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể như sau:
 
Bộ TTTT đã hoàn thành xây dựng và ban hành được 06định mức kinh tế - kỹ thuật, gồm: Định mức tạm thời về truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình hạ tầng truyền hình số mặt đất; định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin; định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hệ thống chứng thực chữ ký số; định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình. Theo kế hoạch dự kiến trong Quý I/2020, Bộ TTTT sẽ ban hành một số định mức thuộc lĩnh vực báo chí, truyền thông như: Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; định mức sản xuất chương trình phát thanh; định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xuất bản.
 
Ngoài ra, Bộ TTTT đã rà soát, ban hành kế hoạch xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật giai đoạn 2020-2022(Quyết định số 298/QĐ-BTTTT ngày 06/3/2020, dự kiến ban hành 26 định mức kinh tế-kỹ thuật) và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai theo kế hoạch đã được ban hành. Sau khi các định mức này được ban hành, đề nghị các địa phương căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực TTTT để áp dụng và xác định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách phù hợp với thực tế của địa phương.
 
Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri./.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top