Triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại 10 bộ, địa phương

Thứ ba, 21/08/2018 10:56

Dự kiến vào quý II/2019, phần mềm một cửa điện tử thống nhất sẽ được vận hành, sử dụng thí điểm tại 3 Bộ Tài chính, TT&TT, TN&MT và 7 địa phương Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai.

Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 985 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định 61) nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định tại Nghị định 61.

Kế hoạch nêu rõ 33 nội dung công việc cụ thể sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới để thực hiện Nghị quyết 61 của Chính phủ, theo 4 nhóm nội dung gồm: xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định 61; thành lập, kiện toàn, tổ chức tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của bộ phận một cửa các cấp; triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định 61 và Kế hoạch này.
 
20180821-pg7.jpg
 
Theo Quyết định 985 mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sẽ triển khai thí điểm phần mềm một cửa thống nhất theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ tại các Bộ: Tài chính, TT&TT, TN&MT và các địa phương Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai (Ảnh minh họa. Nguồn: baoxaydung.com.vn)
 
Đáng chú ý, trong 16 công việc cụ thể thuộc nhóm nội dung “Triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC” của Kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, TT&TT, TN&MT và các địa phương Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử thống nhất tại một số Bộ và địa phương. Thời hạn dự kiến hoàn thành nội dung công việc này là quý II/2019.
 
Quyết định 985 cũng nêu rõ, việc tổ chức triển khai thí điểm phần mềm một cửa thống nhất tại 3 Bộ và 7 địa phương nêu trên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc triển khai xây dựng hệ thống một cửa điện tử bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.
 
Theo Kế hoạch mới được ban hành, với vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất cho cấp bộ, cấp tỉnh, dự kiến thời hạn Bộ TT&TT phải công bố và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất là trong quý IV năm nay.
 
Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, đến nay Bộ TT&TT đã hoàn thiện dự thảo Bộ tiêu chí đo kiểm phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở tiếp thu ý kiến các đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, ngành, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tiêu chí này sẽ là cơ sở đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Trên cơ sở kết quả đánh giá, lựa chọn và khuyến cáo sử dụng phần mềm một cửa điện tử thống nhất của Bộ TT&TT, sẽ triển khai thí điểm phần mềm tại các bộ, địa phương được lựa chọn; đánh giá, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai nhân rộng.
 
Cũng tại Quyết định 985, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp chủ động triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ. Các Bộ Công an, Ngoại giao, Quốc phòng quyết định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61 của Chính phủ.
 
Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61 của Bộ, cơ quan, địa phương mình. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục TTHC về Văn phòng Chính phủ;
 
Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, bảo đảm tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 20% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ; tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện tại chỗ đối với tối thiểu 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top