Thông báo mời đăng ký tham gia lựa chọn chủ đầu tư của 12 Dự án hỗ trợ thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng giai đoạn 2016-2018 thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Thứ ba, 29/08/2017 08:51

Dự án 1:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 14 xã tỉnh Hà Giang; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 41 xã tỉnh Cao Bằng; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 28 xã tỉnh Lào Cai, 42 xã tỉnh Lạng Sơn - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên địa bàn 126 xã, trong đó:
-       Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 03 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 126 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 03 xã.
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 58.576.000.000 VNĐ(Năm mươi tám tỉ năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 687/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 14 xã tỉnh Hà Giang; hạ tầng viễn thông băng rộng tại 41 xã tỉnh Cao Bằng; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Bắc Kạn, 28 xã tỉnh Lào Cai, 42 xã tỉnh Lạng Sơn - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020, giai đoạn 2016 - 2018”.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9  năm 2017.  
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​
 
Dự án 2:
1. Tên dự án: Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 22 xã tỉnh Yên Bái - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng và mạng truy nhập băng rộng cố định cho 22 xã, trong đó:
-       Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 04;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 19 xã.
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 51.338.000.000 VNĐ(Năm mươi mốt tỉ ba trăm ba mươi tám triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 688/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 22 xã tỉnh Yên Bái - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9  năm 2017.   8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Dự án 4:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Điện Biên; hạ tầng mạng viễn thông băng rộng tại 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2017 - 2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 48 xã, trong đó:
-      Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 04 xã chưa có kết nối truyền dẫn băng rộng;
-      Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 47 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định;
-      Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 07 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng di động. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 55.220.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm tỉ hai trăm hai mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 689/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Điện Biên; hạ tầng mạng viễn thông băng rộng tại 47 xã tỉnh Sơn La - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2017 - 2018.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9  năm 2017.  
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Dự án 5:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã tỉnh Hoà Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã.
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 28.175.000.000 VNĐ(Hai mươi tám tỉ một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 690/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 21 xã tỉnh Hoà Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9  năm 2017.  
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​
 
Dự án 6:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thái Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 01 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 885.000.000 VNĐ (Tám trăm tám mươi lăm triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 691/QĐ-BQLCTVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thái Bình - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư:từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017.  
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 
Dự án 7:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú Thọ; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 xã tỉnh Thanh Hoá; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và mạng truy nhập băng rộng di động cho 80 xã, trong đó:
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 76 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 05 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng di động. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 35.983.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỉ chín trăm tám mươi ba triệu đồng).
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Quyết định số 692/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Phú Thọ; mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 38 xã tỉnh Lạng Sơn, 12 xã tỉnh Thanh Hoá; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 05 xã tỉnh Thái Bình, 02 xã tỉnh Hà Nam, 22 xã tỉnh Nghệ An- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9  năm 2017.  
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642.
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí.
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017.
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Dự án 8:
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã tỉnh Quảng Ninh, 02 xã tỉnh Hải Dương, 04 xã tỉnh Hưng Yên, 07 xã tỉnh Thái Bình, 01 xã tỉnh Ninh Bình và mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Nam Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và mạng truy nhập băng rộng di động cho 19 xã, trong đó:
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho18 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 01 xã. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018. 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 23.836.000.000 VNĐ(Hai mươi ba tỉ tám trăm ba mươi sáu triệu đồng)
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 693/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã tỉnh Quảng Ninh, 02 xã tỉnh Hải Dương, 04 xã tỉnh Hưng Yên, 07 xã tỉnh Thái Bình, 01 xã tỉnh Ninh Bình và mạng truy nhập băng rộng di động tại 01 xã tỉnh Nam Định - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 09 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​ 

Dự án 9: 
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 19 xã tỉnh Nghệ An- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018. 
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 33 xã, trong đó:
-       Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 02 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 31 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 03 xã. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018. 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 39.815.000.000 VNĐ(Ba mươi chín tỉ tám trăm mười lăm triệu đồng)
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 694/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định và di động tại 14 xã tỉnh Thanh Hóa, hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 19 xã tỉnh Nghệ An- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​
 
Dự án 10: 
1. Tên dự án: Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Quảng Bình, 08 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 xã tỉnh Quảng Nam; hệ thống truyền dẫn tại 01 xã tỉnh Quảng Ngãi- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018.
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 40 xã, trong đó:
-       Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 12 xã chưa có kết nối truyền dẫn băng rộng;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 38 xã chưa có mạng truy nhập băng rộng cố định. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018. 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 35.236.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm tỉ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng)
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 695/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án Thiết lập hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Quảng Bình, 08 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 xã tỉnh Quảng Nam;hệ thống truyền dẫn tại 01 xã tỉnh Quảng Ngãi- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
 
Dự án 11: 
1. Tên dự án: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 01 xã tỉnh Bình Định; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 02 xã tỉnh Kon Tum, 05 xã tỉnh Đắk Lắk, 01 xã tỉnh Đắk Nông - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018. 
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 09 xã, trong đó:
- Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng: 01 xã;
- Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định: 09 xã.
- Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động: 01 xã. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018. 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 18.090.000.000 VNĐ(Mười tám tỉ không trăm chín mươi triệu đồng)
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 696/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 01 xã tỉnh Bình Định; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 02 xã tỉnh Kon Tum, 05 xã tỉnh Đắk Lắk, 01 xã tỉnh Đắk Nông - Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​
 
Dự án 12: 
1. Tên dự án: Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kiên Giang, 01 xã tỉnh Tiền Giang, 05 xã tỉnh Bình Phước, 07 xã tỉnh Long An, mạng truy nhập băng rộng cố định và đi động tại 03 xã tỉnh Khánh Hoà- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018. 
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 20 xã, trong đó:
-      Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 18 xã;
-      Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 02 xã. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018. 
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 18.005.000.000 VNĐ(Mười tám tỉ không trăm linh năm triệu đồng). 
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 697/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 03 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kiên Giang, 01 xã tỉnh Tiền Giang, 05 xã tỉnh Bình Phước, 07 xã tỉnh Long An, mạng truy nhập băng rộng cố định và đi động tại 03 xã tỉnh Khánh Hoà- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016 - 2018”. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 15 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​ 

Dự án 13:
1. Tên dự án: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 28 xã tỉnh Quảng Nam, 10 xã tỉnh Gia Lai; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kon tum, 01 xã tỉnh Đắk Nông, 05 xã tỉnh Bình Phước, 06 xã tỉnh Long An; hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng di động tại 02 xã tỉnh Bình Định- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018. 
2. Nội dung hỗ trợ: Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng cho 56 xã, trong đó:
-       Thiết lập hệ thống truyền dẫn băng rộng cho 06 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định cho 54 xã;
-       Thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động cho 06 xã. 
3. Thời gian bắt đầu triển khai dự án: Từ năm 2017 đến hết năm 2018.
4. Mức kinh phí hỗ trợ tối đa cho dự án: 21.862.000.000 VNĐ(Hai mươi mốt tỉ tám trăm sáu mươi hai triệu đồng)
5. Nguồn vốn: Kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
6. Quyết định số 698/QĐ-BQLVTCI ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư dự án “Thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng tại 28 xã tỉnh Quảng Nam, 10 xã tỉnh Gia Lai; mạng truy nhập băng rộng cố định tại 01 xã tỉnh Thừa Thiên Huế, 02 xã tỉnh Phú Yên, 01 xã tỉnh Kon tum, 01 xã tỉnh Đắk Nông, 05 xã tỉnh Bình Phước, 06 xã tỉnh Long An; hệ thống truyền dẫn và mạng truy nhập băng rộng di động tại 02 xã tỉnh Bình Định- Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2020, giai đoạn 2016-2018”. 
7. Thời gian phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2017 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9  năm 2017.   
8. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích - Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.32252642. 
9. Giá Hồ sơ mời đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư: Miễn phí. 
10. Đơn vị tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Chủ đầu tư (HSĐKTG): Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. 
11. Địa chỉ nhận HSĐKTG: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 
12. Thời điểm hết hạn nộp HSĐKTG: 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2017. 
13. HSĐKTG sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.​
 
 
Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top