Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số

Thứ sáu, 08/12/2023 21:49

(Mic.gov.vn) -  Luật Viễn thông sửa đổi đã có những thay đổi và bổ sung quan trọng so với Luật Viễn thông năm 2009, đặc biệt là liên quan đến Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích. Điều này tạo ra một khuôn khổ rõ ràng hơn cho hoạt động của Quỹ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực.

Điều 30 Luật Viễn thông sửa đổi quy định rõ, hoạt động viễn thông công ích được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

-Phổ cập dịch vụ viễn thông, trong đó ưu tiên khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực khó có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường;

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số- Ảnh 1.


-Bảo đảm quyền truy nhập dịch vụ bình đẳng, hợp lý cho mọi người dân; ưu tiên hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và thiết bị đầu cuối cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Kinh phí cho hoạt động viễn thông công ích được bảo đảm từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Luật Viễn thông sửa đổi quy định cụ thể về mục đích, phạm vi hoạt động, nguyên tắc quản lý, và sử dụng của Quỹ, nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các khu vực khó khăn và các đối tượng chính sách.

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý để thực hiện chính sách của Nhà nước về hoạt động viễn thông công ích.

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoạt động theo các nguyên tắc sau: Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, minh bạch, đúng mục đích, phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Thực hiện thu, chi, hạch toán kế toán, quyết toán, công khai tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; Bảo đảm cân đối giữa kế hoạch thu với nhiệm vụ chi và tiến độ giải ngân cho hoạt động viễn thông công ích; Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích góp phần thu hẹp khoảng cách số- Ảnh 2.


Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được sử dụng cho các mục đích sau: Hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích để bù đắp chi phí cho doanh nghiệp viễn thông phát triển, nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông tại khu vực biên giới, miền núi, vùng cao, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các khu vực khó có khả năng kinh doanh hiệu quả theo cơ chế thị trường; kết hợp bảo vệ khu vực biên giới trên đất liền và chủ quyền vùng biển, hải đảo; Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; Hỗ trợ thiết bị đầu cuối; Chi quản lý hoạt động viễn thông công ích giao cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện; Chi hoạt động bộ máy của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Về mức đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích và cơ chế tài chính, Luật quy định Chính phủ quy định chi tiết vấn đề bao gồm mức đóng góp tối đa, đối tượng được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; việc quản lý, sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho hoạt động viễn thông công ích; thời hạn hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bảo đảm tính ổn định, liên tục thông qua các chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phù hợp với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông, tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ bao gồm danh mục dịch vụ viễn thông công ích, địa bàn, khu vực, đối tượng được hỗ trợ, phương thức thực hiện hoạt động viễn thông công ích, mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và các giải pháp thực hiện chương trình.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top