Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19/06/2019

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ngày bắt đầu 18/06/2019 Ngày hết hạn 18/08/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ngày bắt đầu 18/06/2019 Ngày hết hạn 18/08/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm ATTT trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng,Nhà nước

Ngày bắt đầu 05/06/2019 Ngày hết hạn 05/08/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Ngày bắt đầu 05/06/2019 Ngày hết hạn 05/08/2019
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ngày bắt đầu 20/05/2019 Ngày hết hạn 20/07/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa cho thương nhân nước ngoài

Ngày bắt đầu 07/05/2019 Ngày hết hạn 07/07/2019Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Việt Nam, Phiên bản 2.0

Ngày bắt đầu 23/04/2019 Ngày hết hạn 23/06/2019


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý