Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 19/09/2021

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Ngày bắt đầu 17/09/2021 Ngày hết hạn 17/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Ngày bắt đầu 17/09/2021 Ngày hết hạn 17/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 09/09/2021 Ngày hết hạn 09/10/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 09/09/2021 Ngày hết hạn 09/10/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết về tem bưu chính

Ngày bắt đầu 01/09/2021 Ngày hết hạn 01/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực TTTT

Ngày bắt đầu 01/09/2021 Ngày hết hạn 01/11/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ trình Đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu 26/08/2021 Ngày hết hạn 26/09/2021

Xem các góp ý Gửi góp ý
Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày bắt đầu 25/08/2021 Ngày hết hạn 25/09/2021

Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT

Ngày bắt đầu 16/08/2021 Ngày hết hạn 15/10/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Ngày bắt đầu 07/08/2021 Ngày hết hạn 07/10/2021Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Chế độ báo cáo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 30/07/2021 Ngày hết hạn 30/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày bắt đầu 30/07/2021 Ngày hết hạn 30/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định vị trí chuyên trách về an toàn thông tin và tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng

Ngày bắt đầu 21/07/2021 Ngày hết hạn 21/09/2021
Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý