Năm 2022: Thái Nguyên phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 từ 55%

Thứ tư, 31/08/2022 01:15

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022.

 2022419-u6.jpg

Thành phố Thái Nguyên (Nguồn: Internet)

Cụ thể, UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022, như sau: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 phải đạt từ 55% trở lên (tỷ lệ % được xác định đối với các thủ tục hành chính còn hiệu lực và thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phê duyệt tại Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại địa phương, tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin cho cho Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, kết nối đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, thống kê số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến phục vụ đánh giá, xếp hạng chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo quy định./.

Thu Hằng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top