Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ninh Bình và Nam Định

Thứ hai, 28/10/2019 15:39

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019, Đoàn khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại địa phương (Đoàn công tác) được thành lập theo Quyết định số 1722/QĐ-BTTTT ngày 16/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp tục khảo sát công tác kiểm soát TTHC trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại hai tỉnh Ninh Bình (ngày 23/10/2019) và Nam Định (ngày 24/10/2019).

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt công tác kiểm soát TTHC, cũng như các ý kiến trao đổi, làm rõ các nội dung trong báo cáo của các thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là báo cáo bổ sung của Giám đốc Sở, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát TTHC của các Sở, cụ thể:
 
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình
 
Công tác kiểm soát TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình được tiến hành đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Hằng năm, để đảm bảo việc kiểm soát TTHC đạt hiệu quả, chất lượng, Sở ban hành các kế hoạch kiểm soát, kế hoạch rà soát TTHC với các nhiệm vụ cụ thể.
 
Căn cứ các Quyết định công bố TTHC do UBND tỉnh ban hành, Sở đã thực hiện cập nhật đầy đủ danh mục TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông lên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời, niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
 
20191028-m02.jpg
 
Sở thường xuyên thực hiện việc rà soát, đề nghị UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 công bố 37 TTHC cấp tỉnh và 06 thủ tục hành chính cấp huyện; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 về việc công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (37/37 thủ tục lĩnh vực TT&TT thực hiện theo cơ chế một cửa) với 100% thủ tục từ mức độ 3 trở lên.
 
Sở đã xây dựng 37 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở; cập nhật lên phần mềm Cổng dịch vụ công của tỉnh và tiến hành áp dụng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy trình đã công bố. Từ đầu năm 2018 đến hết tháng 9/2019, Sở đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC với tổng số 160 hồ sơ thuộc các lĩnh vực quản lý; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời gian quy định.
 
Sở đã bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho Bộ phận Một cửa đảm bảo các quy định, Bộ phận Một cửa của Sở có 03 đồng chí, trong đó, Trưởng Bộ phận do 01 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng phụ trách; 02 cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả, với chế độ kiêm nhiệm. Sở đã triển khai xây dựng, cung cấp các mẫu phiếu đánh giá kết quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Một cửa của Sở (bắt đầu từ tháng 10/2019).
 
Hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC tại Sở được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và cán bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở. Theo đó, từ khâu công khai TTHC đến tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đều được thực hiện hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công của tỉnh. Quá trình thẩm định, giải quyết hồ sơ cũng được xử lý trên môi trường mạng qua phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh; đặc biệt, Sở là đơn vị đi đầu của tỉnh trong việc ứng dụng chữ ký số vào kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho chuyên viên xử lý hồ sơ và Lãnh đạo Sở trong quá trình giải quyết các TTHC.
 
Đặc biệt, theo báo cáo của ông Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở về việc quản lý thông tin xấu độc trên mạng Internet, hiện nay, Sở đã ứng dụng công nghệ (phần mềm rà soát được Viettel xây dựng) để hàng ngày rà soát 1.595 trang thông tin thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước tại tỉnh Ninh Bình, giúp lọc và tổng hợp cụ thể số tin, bài trên mạng; số lượng tin, bài về từng lĩnh vực; số lượng thông tin xấu, độc, chiếm bao nhiêu phần trăm. Hiện nay, Sở cũng đã thành lập các trang thông tin trên mạng (facebook) để đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên mạng, nhất là đối với các thông tin trên mạng được quản trị bên ngoài Việt Nam.
 
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định
 
Công tác kiểm soát TTHC của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định đã thực sự ổn định và có chiều sâu nhất định, với những kết quả đáng chú ý như:
 
Việc công bố, công khai, giải quyết TTHC của Sở đã rất chuyên nghiệp, bài bản, lãnh đạo Sở đã quán triệt và chỉ đạo quyết liệt các công chức nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC phải đối chiếu với bản chính các loại giấy tờ, văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Toàn bộ các TTHC đều giải quyết trước thời hạn và hầu hết chỉ thực hiện với thời gian là 50% thời hạn theo quy định của pháp luật, 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đều trao đổi công việc qua môi trường Internet (Hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành), nên chỉ số PAR Index (chỉ số cải cách hành chính) của Sở nhiều năm trong tốp đầu của tỉnh.
 
Trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiến hành thực hiện rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa của Sở. Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết đối với 14 thủ tục hành chính, sửa đổi, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Ngày 13/9/2019, đã kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, sửa đổi, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành.
 
20191028-m03.jpg
 
Công tác tuyên truyền, phố biến công tác kiểm soát TTHC nói riêng và công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật nói chung của Sở TT&TT Nam Định được thực hiện rất phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức như: qua các cuộc họp giao ban định kỳ và qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; trên hệ thống truyền thanh cơ sở, trên sóng truyền hình (bằng hình thức chạy chữ trên các chương trình có lượng khán giả xem lớn và trên các phóng sự); xây dựng chuyên mục trên Báo Nam Định; đã biên soạn và xuất bản 70.000 tờ gấp tuyên truyền về quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tờ gấp phổ biến về dịch vụ công trực tuyến, cấp phát tới Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh các huyện, thành phố, trưởng các đài xã, phường thị trấn và mọi người dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bưu điện tỉnh, Điện lực tỉnh phát tờ rơi giới thiệu về Cổng dịch vụ công trực tuyến tại các quầy thu tiền điện, điểm bưu điện văn hóa xã...
 
Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Sở, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông và bưu điện tỉnh cần nhanh chóng tham gia, đồng hành với Sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về: Mức độ an toàn của các trạm BTS, sau khi trạm được kiểm định tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn về phơi nhiễm sóng điện từ trường và được cấp giấy chứng nhận kiểm định, thì trạm BTS đó đủ điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn cho người dân; Các quy định, các ưu điểm, tiện lợi của dịch vụ bưu chính công ích, để các công chức, viên chức trong tỉnh và nhân dân sử dụng dịch vụ … Các doanh nghiệp cần mạnh dạn nghiên cứu, xây dựng các bài tuyên truyền có tính nghiệp vụ sâu, phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sát với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống trên địa bàn gửi về Sở để nghiên cứu, nếu đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu Sở sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn; yêu cầu các báo, đài phát thanh, truyền hình trong tỉnh đăng tải hoặc phát sóng.
 
Về phần mềm hồ sơ công việc, Sở đã tích tích cức tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai thực hiện việc số hóa văn bản và chữ ký điện tử, hiện nay toàn tỉnh, 100% các cơ quan, đã sử dụng văn bản lưu thông trên mạng (đã hai năm), tỉnh đã quyết định không lưu thông văn bản từ 01/8/2019 (trừ văn bản mật); trong các tháng 7, 8, 9/2019, toàn bộ cán bộ có thẩm trong các cơ quan nhà nước đã ký số và triển khai đến toàn bộ các hội, ngành đoàn thể; 100% đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh sẽ ký số trong thời gian tới.
 
Qua quá trình trao đổi, thảo luận, các thành viên trong Đoàn công tác đã giải đáp những vướng mắc trong việc thực thi pháp luật chuyên ngành, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan cho các công chức, viên chức của Sở và lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; thông tin về những phương thức, cách thức triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, dịch vụ bưu chính công ích đã được các Sở khác thực hiện mang lại hiệu quả cao.
 
Hai Sở đều đánh giá cao kết quả của Đoàn công tác, không chỉ tháo gỡ một số vướng mắc trong thực thi pháp luật mà còn có những thông tin hữu ích để Sở nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương. Các Sở đều có mong muốn Bộ tổ chức nhiều Đoàn làm việc với địa phương hơn nữa, để gắn kết, thống nhất trong việc nghiên cứu, rà soát, xây dựng, triển khai thực hiện các quy định pháp luật chuyên ngành nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng./.
 
Phòng KSTTHC, Bộ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top