Kết luận thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thứ năm, 27/06/2024 16:50

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra, kết luận và ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTra ngày 10/06/2024, số 13/KL-TTra ngày 10/06/2024 và số 14/KLTTra ngày 10/06/2024 về việc thực hiện công vụ tại các đơn vị: Cục Viễn thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia.

Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị được thanh tra đã nỗ lực triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, cá nhân theo quy định với số lượng lớn hồ sơ; tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định; Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các viên chức, người lao động trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công; kịp thời rà soát, tham mưu với các cấp có thẩm quyền về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, Đoàn thanh tra xác định có một số tồn tại, hạn chế của đơn vị như: Còn tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định; chưa thực hiện việc ban hành "văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân và hẹn lại thời gian trả kết quả" khi giải quyết hồ sơ chậm, muộn; thực hiện chưa đầy đủ việc đánh giá nội bộ về việc giải quyết thủ tục hành chính; có tình trạng phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho các công chức thuộc phòng chưa chi tiết, cụ thể; thông tin về thủ tục hành chính "Khai báo nhập khẩu thiết bị in" trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa được cập nhật đầy đủ; thông tin ghi nhận về tình trạng của một số hồ sơ trên hệ thống quản lý của đơn vị chưa thống nhất, chưa phản ánh rõ, đầy đủ lý do từ chối cụ thể, lý do thực hiện quá hạn mà chỉ có các đánh giá chung chung; chưa thực hiện thường xuyên việc đánh giá về giải quyết TTHC.

Các tồn tại nêu trên xuất phát từ một số các nguyên nhân như: Các đơn vị chưa chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan để xây dựng quy trình phối hợp thẩm định nên một số trường hợp còn chậm trễ trong thời gian lấy ý kiến, làm ảnh hưởng tới thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; nhân sự thực hiện công tác thẩm tra còn hạn chế, một số nhân sự mới chưa nắm được quy trình xử lý trên hệ thống; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá cần được tăng cường hơn nữa so với khối lượng hồ sơ lớn mà các đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết; trong quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính đơn vị có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và biến động về nhân sự.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu Lãnh đạo đơn vị được thanh tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan: Tiến hành rà soát, có biện pháp khắc phục và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, tồn tại được chỉ ra tại Kết luận thanh tra; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn; thực hiện đầy đủ quy định về bộ phận một cửa, chế độ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường năng lực chuyên môn và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chuyên viên giải quyết thủ tục hành chính; khắc phục triệt để tình trạng quá thời hạn giải quyết hồ sơ.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top