Cục Thông tin đối ngoại thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ sáu, 11/08/2023 09:34

Thông báo số 08/TB-TTĐN ngày 08/8/2023 của Cục Thông tin đối ngoại.

 Căn cứ công văn số 3039/BTTTT-TCCB ngày 28/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức của Cục Thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2023; Kế hoạch số 05/KH-TTĐN ngày 04/8/2023 của Cục trưởng Cục TTĐN ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức của Cục TTĐN năm 2023;

Cục TTĐN thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Cục Thông tin đối ngoại năm 2023, cụ thể như sau: 

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tuyển tối đa 05 viên chức cho 03 vị trí việc làm, cụ thể như sau

TT
Vị trí
Vị trí việc làm
Chức danh nghề nghiệp, mã số
Số lượng
Đơn vị tuyển dụng
Địa điểm làm việc
1
Vị trí 01
Biên tập
Biên tập viên hạng III, mã số V.11.01.03
03
Phòng Thông tin điện tử
Hà Nội
2
Vị trí 02
Văn thư - Lưu trữ
Văn thư viên, mã số 02.007
01
Phòng Hành chính - Tổng hợp
 
3
Vị trí 03
Quản lý phóng viên nước ngoài
Chuyên viên hạng III, mã số 01.003
01
Phòng Hợp tác truyền thông quốc tế

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.     Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện cụ thể

2.1. Vị trí 01: Biên tập viên hạng III

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành báo chí, xuất bản. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành báo chí, xuất bản thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành báo chí, xuất bản.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2.2. Vị trí 02: Văn thư - Lưu trữ

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ; lưu trữ học; lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính; văn thư - lưu trữ; lưu trữ.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2.3. Vị trí 03: Quản lý phóng viên nước ngoài

- Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành Nhân văn; Báo chí và thông tin.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức thi, miễn môn thi

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian: 60 phút.

Phần II: ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi Tiếng Anh đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi phỏng vấn.

b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể nộp bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu.

b) Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 11/8/2023 đến hết ngày 13/9/2023.

c) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Nộp trực tiếp: người dự tuyển nộp hồ sơ (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Văn phòng Cục TTĐN, tầng 9 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nộp hồ sơ qua bưu điện: người dự tuyển gửi hồ sơ (thời gian tính theo dấu bưu điện) về Văn phòng Cục TTĐN, tầng 9 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện sẽ thông báo cụ thể trên website của Cục TTĐN, địa chỉ www.vietnam.vn.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Cục TTĐN để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng;

Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, vi phạm trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Cục TTĐN sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong 6 tháng gần đây);

- 03 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

V. LỆ PHÍ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Lệ phí thi tuyển: thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự thi theo quy định tại thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

2. Thời gian thi tuyển: dự kiến Quý IV năm 2023.

3. Địa điểm thi tuyển: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Văn phòng Cục TTĐN qua số điện thoại: 024.3767 6666 để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Cục TTĐN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top