Bộ Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Thứ sáu, 29/07/2022 15:25

Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chủ trì Hội nghị.

Triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT phiên bản 2.0, cập nhật Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0.

Tại Hội nghị, Đại diện Ban chỉ đạo Cải cách hành chính đã trình bày báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ trong 6 tháng đầu năm 2022 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Theo đó, về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021, Bộ TT&TT đứng thứ 09/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 01 bậc so với năm 2020) với tổng điểm 86,75/100 (tăng 0,72 điểm so với năm 2020 (trong đó điểm thẩm định 56,6/62,5 tăng 2,16 điểm; điểm điều tra xã hội học 27,99/37,5 giảm 1,44 điểm)

Chỉ số cải cách hành chính tổng hợp năm 2021 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ có 11 đơn vị, đứng đầu là Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Bưu chính đều trên 90%. Giá trị trung bình của chỉ số cải cách hành chính tổng hợp là 88,08%.

20220729-ta1.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã xây dựng, hoàn thiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 2095/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực TT&TT năm 2022. Trong năm 2022, Bộ sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến, đối thoại doanh nghiệp (DN) để phổ biến các quy định, định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như phổ biến quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực TT&TT. Theo Kế hoạch, các cuộc hội nghị được tổ chức bắt đầu từ tháng 6/2022.

Về triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính đều được kiểm soát chặt chẽ, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá 09 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ cũng rà soát, đánh giá 02 thủ tục hành chính ngoài kế hoạch, được quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Về công bố, công khai thủ tục hành chính: Tổng số thủ tục hành chính đang có hiệu lực thuộc Ngành, lĩnh vực do Bộ quản lý: 307 thủ tục hành chính (262 cấp Trung ương, 45 cấp địa phương).

Việc công khai thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại khu vực tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Sau khi các Quyết định về công bố thủ tục hành chính được ban hành, Bộ TT&TT cập nhật, công khai đầy đủ lên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://csdl.dichvucong.gov.vn/ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ https://mic.gov.vn.

Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính của Bộ TT&TT được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa.

Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 6 tháng đầu năm 2022, Bộ đã tiếp nhận giải quyết 28.704 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 28.024; trong đó, giải quyết trước hạn 1.964 hồ sơ, đúng hạn 26.052 hồ sơ, quá hạn 08 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 680; trong đó, trong hạn 674, quá hạn 06 hồ sơ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ TT&TT đã tiếp nhận 38 phản ánh, kiến nghị, trong đó: 36 phản ánh, kiến nghị đã trả lời đúng hạn; 02 phản ánh, kiến nghị đang xem xét, xử lý trong hạn. Các phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đều được trả lời công khai tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn/ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ TT&TT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT từ 26/05/2022. Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/07/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

Bộ cũng đã triển khai rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ không nằm trong Nghị định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trước 30/06/2022 (giải thể 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Thông tin cơ sở và sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Viễn thông thành 01 đơn vị sự nghiệp).

Bộ TT&TT cũng đã hoàn thiện, chuẩn bị ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về hiện đại hóa nền hành chính, Bộ TT&TT đang triển khai Kiến trúc Bộ TT&TT phiên bản 2.0, cập nhật phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh. 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 4, trong đó, số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến mức 4 đạt 51,5% (68/132 thủ tục hành chính), tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 28,7% (8.112/28.195 hồ sơ thủ tục hành chính).

Đưa toàn bộ các hoạt động cải cách hành chính lên các nền tảng số của Bộ trong 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT đã biểu dương các đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã có nhiều nỗ lực trong thúc đẩy công tác cải cách hành chính của Bộ, giữ vị trí xếp hạng cải cách hành chính và tăng hạng.

Thứ trưởng nhấn mạnh cải cách hành chính của Bộ là một nhiệm vụ quan trọng. Cải cách hành chính phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Kết quả xếp hạng cải cách hành chính của Bộ trong năm 2021 tăng 1 bậc và vẫn còn phải nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo Bộ. Công tác cải cách hành chính của Bộ cần phải làm nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới.

20220729-ta2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với công tác thúc đẩy cải cách hành chính 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị đưa toàn bộ các hoạt động lên các nền tảng số của Bộ.

Theo kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ TT&TT, trong 6 tháng cuối năm, Ban sẽ rà soát, đôn đốc hoàn thành 100% nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ; chỉ đạo Trung tâm Thông tin, các cơ quan báo chí thuộc Bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung bộ chỉ số cải cách hành chính của các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra cho phù hợp với bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ do Bộ Nội vụ ban hành và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ trong giai đoạn mới. Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng phần mềm chấm điểm và điều tra xã hội học về kết quả cải cách hành chính của các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top