Bắc Kạn: Phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 2 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số

Thứ bảy, 29/10/2022 14:40

Phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 2 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số so với các tỉnh, thành phố trong cả nước là mục tiêu Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

z381801810768312b12ebaab3c48c879c618b30d934e71j-c0be607b380d.jpg

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và bước đầu đạt được những kết quả đáng tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã đạt 100%; tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 70%; tỷ lệ thôn/bản được phủ sóng Internet cáp quang băng rộng đạt 96%; tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 82%. Năm 2021, chỉ số xếp hạng chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2020.

Tuy nhiên, xét về tổng thể hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về kinh tế số, xã hội số chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; khả năng tiếp cận của doanh nghiệp và người dân còn hạn chế; tỉnh chưa có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư, hoạt động công nghệ số; việc phát triển kinh tế số ICT còn chậm; chưa có các dữ liệu về kinh tế số, xã hội số; việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của tỉnh chưa được thực hiện sâu rộng; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số chưa thật sự chặt chẽ…

Xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với tiềm năng, lợi thế về kinh tế nông nghiệp, văn hóa, du lịch, để bắt kịp xu thế của thời đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tháng 9/2022, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy hoạt động kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Nghị quyết nhằm các mục tiêu chung: (1) Phát triển kinh tế số và xã hội số với trọng tâm là xây dựng các nền tảng số dùng chung, thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh việc ứng dụng, triển khai các giải pháp công nghệ số và dữ liệu số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; (2) Tận dụng tối đa các nền tảng số quốc gia sẵn có của các bộ, ngành để tạo hạ tầng nền tảng, đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, rời rạc, sử dụng trùng lặp, nhiều giải pháp khác nhau; (3) Phát huy sự sáng tạo của người dân trong xã hội số; đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đẩy mạnh phát triển hạ tầng số kết nối cho người dân; tăng tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng; phát triển nền tảng địa chỉ số, bản đồ số, tạo hạ tầng mềm cho phát triển kinh tế số và xã hội số. Phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 2 bậc chỉ số xếp hạng kinh tế số, xã hội số so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, cụ thể:

(1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về chuyển đổi số nói chung và kinh tế số, xã hội số nói riêng; chú trọng việc khơi gợi tinh thần chủ động, quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong mỗi người dân, doanh nghiệp.

(2) Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nền tảng số quốc gia trên địa bàn tỉnh, xác định các nền tảng số quốc gia dùng chung trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu để sử dụng hiệu quả tài nguyên dữ liệu.

(3) Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản phù hợp với sự phát triển kinh tế số, xã hội số; cụ thể hóa việc thúc đẩy giao dịch điện tử phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực quản lý.

(4) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng số cơ bản cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin và chuyên trách chuyển đổi số và công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Chú trọng đào tạo đạt chuẩn kỹ năng số cho sinh viên, học sinh trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(5) Phát triển nền tảng địa chỉ số, bản đồ số tạo hạ tầng mềm cho phát triển kinh tế số và xã hội số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết nối số cho người dân; phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng toàn tỉnh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, điện thoại thông minh, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ viễn thông.

(6) Thúc đẩy các hoạt động giao dịch trực tuyến không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh; phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện và triển khai Chương trình thúc đẩy dịch vụ thanh toán di động (Mobile-Money), trong đó tập trung ưu tiên ở các địa bàn có tỷ lệ phổ cập dịch vụ ngân hàng còn ở mức thấp.

(7) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; nghiên cứu thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp số, gồm doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi các doanh nghiệp truyền thống thành doanh nghiệp số.

(8) Phát triển dữ liệu số, đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo nên huyết mạch quan trọng của kinh tế số và xã hội số. Tập trung tạo lập kho dữ liệu chuẩn, mở dữ liệu để phân tích, xử lý, dán nhãn dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng khác của tỉnh.

(9) Đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; tập trung phổ cập dịch vụ an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản tới người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

(10) Tăng cường công tác quản lý, giám sát, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý kinh tế số, xã hội số. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, quản lý các chỉ số về kinh tế số, xã hội số. Thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình và kết quả thực hiện.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh theo quy định./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top