Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 28/10/2020

Video

Ừng dụng CNTT chăm sóc sức khỏe người dân

09/06/2020 07:14

Việc ứng dụng công nghệ có thể mang lợi ích to lớn, giảm các lãng phí về nguồn lực và bảo đảm các nguồn lực được sử dụng hiệu suất và hiệu quả. Đối với mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, công nghệ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí. Việt Nam có điều kiện thuận lợi ứng dụng giải pháp sáng tạo bởi có hệ thống hạ tầng viễn thông tương đối phát triển, tỷ lệ người dân dùng điện thoại thông minh cao, hứa hẹn ứng dụng thử nghiệm giải pháp sáng tạo cho bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.


Tổng hợp

Lượt truy cập: 194

Các video khác