Kết quả Pháp điển Tần số vô tuyến điện

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Phạm vi điều chỉnh

Đối tượng áp dụng

Giải thích từ ngữ

Chính sách của Nhà nước về tần số vô tuyến điện

Trách nhiệm quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện

Cơ quan quản lý chuyên ngành tần số vô tuyến điện

Thanh tra chuyên ngành về tần số vô tuyến điện

Hợp tác quốc tế về tần số vô tuyến điện

Những hành vi bị cấm

Nguyên tắc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tần số vô tuyến điện

Các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện

Thu hồi quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để thực hiện quy hoạch

Quản lý chất lượng phát xạ vô tuyến điện

Quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện

Quản lý tương thích điện từ

Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Nguyên tắc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Cấp Giấy phép sử dụng băng tần

Cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

Sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh

Phí sử dụng tần số vô tuyến điện, lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Chứng chỉ vô tuyến điện viên

Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong trường hợp khẩn cấp

Đối tượng chịu sự kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện

Trách nhiệm về kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện

Các hình thức kiểm tra

Biện pháp hạn chế nhiễu có hại

Nguyên tắc xử lý nhiễu có hại

Thủ tục xử lý nhiễu có hại

Hành lang an toàn kỹ thuật của đài vô tuyến điện

Các trường hợp đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh

Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh cho hệ thống vệ tinh

Đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện cho hệ thống thông tin vô tuyến điện mặt đất

Phối hợp tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh trực tiếp với tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh của nước ngoài

Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

Quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh

Quản lý và sử dụng thiết bị gây nhiễu

Hiệu lực thi hành

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành