Văn bản - Thể lệ - Gợi ý

Năm 2021 - Cuộc thi viết thư UPU 50
 
Năm 2019 - Cuộc thi viết thư UPU 48
 
Năm 2018 - Cuộc thi viết thư UPU 47
 
Năm 2017 - Cuộc thi viết thư UPU 46
- Một số nguồn thông tin tham khảo:
 
Năm 2016 - Cuộc thi viết thư UPU 45
 
Năm 2015- Cuộc thi viết thư UPU 44
 
 
 
 
Nguồn: Nguồn: Vụ HTQT