Sổ tay tập huấn số hóa

Lời nói đầu

Quá trình số hóa truyền hình đã và đang là một xu thế tất yếu trên thế giới. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang hoàn thành việc chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số đối với hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Toàn bộ khu vực Châu âu đã hoàn thành việc chuyển đổi sang truyền hình số trong năm 2012, trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hầu hết các nước cam kết hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi này trước năm 2015. Nằm trong xu thế trên, Việt Nam cũng phải thực hiện việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để bảo đảm sự phát triển hiệu quả và hội nhập thành công của lĩnh vực truyền hình với thế giới, trên cơ sở đó ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. Nhằm nâng cao chất lượng và dịch vụ các chương trình truyền hình, hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số, tăng số lượng kênh chương trình truyền hình, huy động các thành phần kinh tế khác đầu tư vào hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng truyền hình, tối ưu hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình....

Download Sổ tay tại đây.

Bản tin và Poster 2014

Tham luận 2014