Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25/01/2020

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp

(22/01/2020)

Thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của bộ máy công quyền với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng nhanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

 

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 bằng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

(22/01/2020)

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 đã nêu rõ: năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhận diện rõ các điểm nghẽn, vướng mắc, bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật, khai thông, giải phóng tối đa mọi nguồn lực; cải tiến phương thức làm việc, tích cực triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thông suốt và hiệu quả từ Trung ương đến địa phương; chủ động cung cấp thông tin, giải trình về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi chủ trương, chính sách, pháp luật chậm đi vào cuộc sống; nhiều nhiệm vụ, công việc chậm triển khai, chậm tháo gỡ vướng mắc...

 

Từ ngày 03/1/2020, bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật

(14/01/2020)

Ngay từ đầu năm 2020, để đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với sự phát triển của xã hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: Nghị định 05/2020/NĐ-CP ngày 04/01/2020, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật.

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

(07/01/2020)

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT Quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Chức năng, tính năng kỹ thuật quy định trong Thông tư này là cơ bản và tối thiểu, các bộ, tỉnh có thể yêu cầu thêm chức năng, tính năng khác khi xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình. Theo đó, việc xây dựng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh cần đáp ứng một số yêu cầu chung như sau: