Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/02/2017

Tài liệu

Dự thảo báo cáo sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

(07/07/2016)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng gửi dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 để phục vụ Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
Để xem toàn văn Dự thảo báo cáo, vui lòng tải về tại đây.