Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/02/2018

Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản 2441

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
180/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 05/02/2018
148/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí 02/02/2018
126/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/01/2018
05/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị Lĩnh vực khác Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 31/01/2018
153/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định CNTT, điện tử Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 30/01/2018
243/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ 26/01/2018
01/QĐ-BCNĐA12 Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet" 26/01/2018
13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 23/01/2018
45/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 16/01/2018
32/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 12/01/2018