Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/09/2017

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Ngày bắt đầu 15/09/2017 Ngày hết hạn 15/11/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Ngày bắt đầu 29/08/2017 Ngày hết hạn 29/10/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ngày bắt đầu 25/08/2017 Ngày hết hạn 25/10/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân

Ngày bắt đầu 24/08/2017 Ngày hết hạn 24/10/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Ngày bắt đầu 16/08/2017 Ngày hết hạn 16/10/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày bắt đầu 07/08/2017 Ngày hết hạn 06/10/2017


Xem các góp ý Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý