Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/01/2018

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1238

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
59/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 11/01/2018
2479/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành 29/12/2017
2468/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, phiên bản 1.0 29/12/2017
2458/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2017
2447/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Sửa đổi Quyết định số 1178/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam 29/12/2017
2438/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 29/12/2017
2436/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 29/12/2017
2433/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Công bố Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hệ thống chứng thực chữ ký số 29/12/2017
2948/QĐ-BNV Khác Quyết định Lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28/12/2017
2395/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 25/12/2017