Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/03/2018

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1263

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
288/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 05/03/2018
276/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 02/03/2018
256/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 27/02/2018
525/BTTTT-CV Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 23/02/2018
227/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia 12/02/2018
455 /BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác Về việc phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 09/02/2018
180/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 05/02/2018
148/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí 02/02/2018
94/QĐ-VPCP Khác Công văn điều hành CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018 31/01/2018
126/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/01/2018