Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/09/2017

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 1203

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3307/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn Bão số 10 (Bão Doksuri) 13/09/2017
1459/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện 01/09/2017
1458/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông 01/09/2017
1447/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Bộ Thông tin và Truyền thông 31/08/2017
1443/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn thông tin Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 30/08/2017
1439/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định An toàn thông tin, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin 30/08/2017
1438/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Bưu chính, Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính 30/08/2017
1421/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/08/2017
08/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Viễn thông V/v chủ động ứng phó với cơn bão Pakhar 26/08/2017
3089/BTTTT-VP Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Lĩnh vực khác V/v không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành TTTT 28/8 25/08/2017