Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18/01/2018

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 1180

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
46/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 29/12/2017
45/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 29/12/2017
44/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 29/12/2017
43/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông, CNTT, điện tử Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước 29/12/2017
42/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Xuất bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 29/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 19/12/2017
40/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông 15/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư CNTT, điện tử Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017
38/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Báo chí Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân 13/12/2017
37/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Viễn thông Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM 07/12/2017