Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 20/08/2017

Văn bản

Tổng số văn bản 2343

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1355/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin 15/08/2017
1350/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Viễn thông Về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/08/2017
06/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Lĩnh vực khác V/v chủ động ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ 14/08/2017
1319/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định CNTT, điện tử Phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ Thông tin và Truyền thông đến năm 2020 09/08/2017
92/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07/08/2017
1288/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí 04/08/2017
91/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
1248/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở 31/07/2017
1222/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Cơ cấu tổ chức Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng 25/07/2017
05/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công điện Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử, Lĩnh vực khác V/v ứng phó với cơn bão số 4 24/07/2017