Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 12/12/2019

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm ATTT trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng,Nhà nước