Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23/03/2018

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia ý kiến dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

(07/02/2018)

Ngày 6/2/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 khóa XII tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(01/02/2018)

Ngày 30/01/2018, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Trần Văn Tý, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trình bày báo cáo các nội dung của Nghị quyết tại Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

(29/11/2017)

Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 6 về công tác dân số trong tình hình mới

(31/10/2017)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 21 -NQ/TW) về công tác dân số trong tình hình mới. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

(30/10/2017)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cổng TTĐT Bộ TT&TT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: