Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 14/12/2018

Trả lời kiến nghị từ địa phương

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(08/07/2016)

(Kèm theo Công văn số 544/VP-TKTH ngày  08/7/2016  của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(16/07/2015)
Thực hiện ý kiến đạo của Lãnh đạo Bộ về việc trả lời kiến nghị của Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, Văn phòng đã tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các Sở TT&TT thông qua Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các Sở gửi về Bộ. Các kiến nghị, đề xuất đã được Văn phòng và các cơ quan đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, tổng hợp, trả lời.

Tổng hợp trả lời kiến nghị của Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(24/12/2014)
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc trả lời kiến nghị của Sở Thông tin và  Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ, Văn phòng Bộ đã tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các Sở Thông tin và Truyền thông qua các Báo cáo định kỳ và Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 của Sở, các kiến nghị của Sở tại chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo Bộ và Văn phòng. Website Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đăng tải tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị nêu trên.