Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

TIN TỨC

Hội nghị cán bộ công chức viên chức Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam năm 2013

26/09/2013 13:03 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 19/12/2012, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Quỹ, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân viên Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam.


Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012 và chương trình công tác trọng tâm năm 2013.

Năm 2012, Quỹ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 được phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 74) đồng thời chuẩn bị triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011- 2015 được phê duyệt tại Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 1643).

Mặc dù trong quá trình hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TT&TT, sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn Quỹ, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo công khai tài chính, tình hình sử dụng năm 2012 và kế hoạch trích lập, sử dụng năm 2013 của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2013.
 

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi, nhất trí và quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013
Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ về công tác kiểm điểm và kết quả công tác trong thời gian qua, những vấn đề được quan tâm trong chương trình công tác sắp tới.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng, đồng chí Đào Mạnh Hùng- Chánh văn phòng Quỹ đã phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Quỹ với 8 mục tiêu và nội dung chủ yếu.

Một là: Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết toán Chương trình 74.
Hai là: Tích cực tham gia xây dựng và triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn tiếp theo.
Ba là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ cũng như các đơn vị thuộc Quỹ, đồng thời làm tốt công tác cán bộ, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
Bốn là: Không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc của đơn vị.
Năm là: Đổi mới và đẩy mạnh công tác đào tạo và tự đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng lĩnh vực hoạt động của Quỹ, cải thiện và nâng cao chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức.
Sáu là: Làm tốt và chủ động đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, các Sở TT&TT, các doanh nghiệp viễn thông vì mục tiêu chung là tăng cường nguồn nội lực, đoàn kết thực hiện thắng lợi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn mới.
Bẩy là: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS HCM vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là lực lượng trẻ, thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở của Quỹ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.
Tám là: Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2013, tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, nỗ lực phấn đấu thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Thái Phượng

Lượt truy cập: 1568

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)