Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23/10/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

Tình hình rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương 9 tháng đầu năm 2021

(05/10/2021)

9 tháng đầu năm 2021, các địa phương đã thực hiện công tác rà soát, đánh giá và đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông. Nhiều TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được các Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh/thành phố ban hành các quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.


Thủ tục hành chính được công bố, công khai trong 9 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vụ quản lý của Bộ TT&TT

Thủ tục hành chính được công bố, công khai trong 9 tháng đầu năm 2021 thuộc phạm vụ quản lý của Bộ TT&TT

(05/10/2021)

Để bảo đảm công tác quản lý nhà nước và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà soát, đánh giá và công bố, công khai 84 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bố sung, thay thế thuộc các lĩnh vực báo chí và tần số vô tuyến điện, đồng thời công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và tại địa điểm giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Thực trạng, lợi ích và cách thức triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Thực trạng, lợi ích và cách thức triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

(01/10/2021)

Ngày 30/9/2021, qua cầu truyền hình trực tuyến, các đơn vị liên quan đến công tác giải quyết TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) do Văn phòng Chính phủ tổ chức. 

Triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

(01/10/2021)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra ba đột phá chiến lược trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó đột phá chiến lược đầu tiên chính là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.