Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

“Số hóa” thông tin, thực hiện báo cáo điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

03/12/2021 16:10 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Với chủ trương chuyển đổi số với các trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 749/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.20211203-m16.jpeg  

Ảnh minh họa

Theo đó, một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình. Tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, đồng thời đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ. Triển khai thực hiện các Quyết định trên, thực hiện chủ trương “số hóa” các thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ để các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có thể truy cập, báo cáo trực tuyến trên Hệ thống. Ngày 03/12/2021, Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) đã tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương.
 
Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, trước đây cả nước có gần 2.600 chế độ báo cáo của Bộ, cơ quan ngang bộ và khoảng hơn 6.900 chế độ báo cáo của 63 địa phương. Về mặt thể chế, chế độ báo cáo được các bộ, cơ quan, địa phương quy định tùy nghi tại nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành chung, văn bản hành chính... Việc này dẫn đến nhiều bất cập như: Nội dung yêu cầu báo cáo chưa rõ ràng, chưa cụ thể, trùng lặp...; không quy định hoặc quy định không phù hợp thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo, không có hướng dẫn mẫu đề cương, biểu số liệu, chủ yếu là báo cáo giấy, chưa quy định ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các Hệ thống để thực hiện báo cáo điện tử... Về mặt thực thi, chất lượng thông tin, dữ liệu báo cáo nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành như thiếu chính xác, không đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu tính đồng bộ, tương thích, thiếu tính hệ thống; khó khăn trong việc đối chiếu, so sánh, truy xuất nguồn gốc hay kiểm tra chéo các nguồn thông tin, dữ liệu... Các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương phải bố trí biên chế, mất nhiều thời gian để thực hiện công tác báo cáo.

Việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nội khối hành chính nhà nước, xây dựng Chính phủ số. Việc chuẩn hóa được thực hiện ở thẩm quyền ban hành, hình thức văn bản quy định chế độ báo cáo, nội dung chế độ báo cáo. Theo đó, các báo cáo phải có: Tên báo cáo; nội dung yêu cầu báo cáo; đối tượng thực hiện báo cáo; cơ quan nhận báo cáo; phương thức gửi, nhận báo cáo; thời hạn gửi báo cáo; tần suất thực hiện báo cáo; thời gian chốt số liệu báo cáo; mẫu đề cương báo cáo; biểu mẫu số liệu báo cáo...

Hiện nay, với việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, số lượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ sau khi rà soát, chuẩn hóa là 1.220 chế độ báo cáo, giảm gần 1.400 chế độ báo cáo trùng lắp, không cần thiết; mỗi địa phương chỉ còn khoảng 10 chế độ báo cáo.

Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ được kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu của 74 bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Cung cấp dữ liệu của 15/150 chế độ báo cáo; 152/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg. Kết nối, tích hợp 37 chỉ tiêu, dữ liệu trực tuyến từ các Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Kết nối, tích hợp, cung cấp 08 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng tháng của các địa phương. Hệ thống cũng được thiết kế để hiển thị khoảng 250 bảng dữ liệu về các chỉ tiêu.

Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ được triển khai từ quý I năm 2021, đã thực hiện 03 kỳ Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và Báo cáo gửi – nhận văn bản điện tử. Đối với Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính, có 06/24 bộ, cơ quan ngang bộ và 35/63 địa phương thực hiện thành công ít nhất 01 kỳ báo cáo trên Hệ thống. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 02 Bộ đã thực hiện thành công cả 03 kỳ báo cáo trên Hệ thống kể từ đầu năm 2021.

KSTTHC, VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 1695

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)