Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 06/12/2023

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

03/06/2019 11:05 SA Xem cỡ chữ

Danh mục các điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi rà soát, cắt giảm theo yêu cầu tại công văn số 3315/VPCP-KSTTHC ngày 24/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.


Tệp đính kèm:

Lượt truy cập: 1395

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)