Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 01/03/2024

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Vai trò của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án 30?

06/12/2010 10:41 SA Xem cỡ chữ

Việc triển khai Đề án 30 không chỉ do các cơ quan hành chính Nhà nước tiến hành mà các lực lượng xã hội cũng tham gia vào quá trình thực hiện Đề án này. Vì vậy, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã được thành lập (Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 864/QĐ-VPCP ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) nhằm đảm bảo việc tham vấn được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả. Đây là tổ chức đại diện cho khối doanh nghiệp, các nhà khoa học, hiệp hội và công dân để phản biện và đóng góp ý kiến kịp thời và hiệu quả cho cải cách thủ tục hành chính, bao gồm 15 thành viên là đại diện của các viện nghiên cứu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một số Phòng Thương mại nước ngoài, chuyên gia có uy tín, học giả và các bên tham gia khác. Hội đồng tư vấn sẽ cung cấp thông tin cần thiết, kịp thời và cho ý kiến về tính hợp pháp, cần thiết và tính hợp lý của các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh hoạt động của Hội đồng tư vấn, người dân và doanh nghiệp cũng sẽ tham gia vào quá trình thống kê, rà soát thủ tục hành chính thông qua việc gửi các kiến nghị về những thủ tục hành chính còn thiếu, chưa được thống kê nêu trong danh mục thủ tục hành chính hoặc kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua Biểu mẫu 3 được đăng tải trên Trang tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách.
 

Lượt truy cập: 2766

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)